Advertisement
PublicystykaWywiady

Wywiad z Larsem von Trierem – Tranksrypcja [Lars von Trier Interview Transcription]

Szymon Pietrzak

So first, how are you today?
Jak samopoczucie?

 • I am quite well today, I don’t know, what happened? Do you mean after the film and all or just today, because just today I am quite well.
 • Całkiem nieźle, o dziwo. Pytasz o stan po kręceniu filmu czy po prostu dzisiaj? Dziś jest nieźle.

So, maybe let’s start with some questions.
No to zaczynamy.

 • Yes.
 • Dajesz.

Let me quote a short fragment from your debut called The Element of Crime”: “This is the maiden all forlorn / That milked the cow / With crumpled horn / That tossed the dog / That worried the cat / That killed the rat / That ate the mold / That lay in the house / That Jack built.” It’s a strange poem told by a prostitute to a small child. Aside from the title, do you see any other links between  “The Element of Crime” and your new film “The House that Jack Built”?
Pozwól, że zacytuję fragment z „Elementu zbrodni”, twojego debiutu: „Oto samotna panna, która wydoiła krowę, która wzięła na rogi psa, który pogonił kota, który zjadł mysz, która zjadła zboże, które było w domu, który zbudował Jack.” Tę rymowankę opowiada dziecku prostytutka. Pomijając tytuł, czy jest więcej powiązań pomiędzy „Elementem zbrodni”, a „Domem, który zbudował Jack”?

 • It’s a long time since I’ve seen „The Element of Crime” I must say. Yeah you could say that I am going back to some of the aesthetics of formal times. Yeah.
 • Minęło bardzo dużo czasu odkąd widziałem „Element zbrodni”. Ale można powiedzieć, że powróciłem do dawnej estetyki.

Generally, in your work I see you are strongly inspired by art. By literature, music, paintings, some other things. But you also claim that you do not watch any modern cinema. What about other modern art, modern music, literature – do you happen to appreciate it?
Często inspirujesz się sztuką, literaturą, muzyką, malarstwem i nie tylko. Ale twierdzisz też, że nie oglądasz współczesnego kina. Zdarza się tobie docenić inne współczesne środki wyrazu, literaturę, obrazy?

 • Yeah, right now, I have come through another period of depression where I can’t use any of those medias but I’ve been reading quite a lot some years ago and some of this film (The House That Jack Built) was based on the book called The Death of Vergil (1945) by Hermann Broch. When he describes the death of the Vergil, the roman writer that wrote something called The Aeneid, he uses a 100 pages of the last seconds of his life which is interesting. But I am shopping around, as you can see now I’m just.. Beforehand I would have made things much more logical and all the explanations should be the part of the plot or whatever and now I just use little things that I like and that I know about and I put it in the film and it’s inspired by novels that you know where the writer says now something new will happen but I’m the one to decide when you’re gonna read it. With the script it’s important to have an editor, I am thinking of me as an editor to tell you which part of the World is also interesting and that’s why I go a little outside the political correctness because I am just led by the logic in my head and the longing for some of these things. I am not longing for serial murder but it was a good motor for the film and I thought it was a nice reference for being an artist.
 • Obecnie mam za sobą kolejny etap depresji i nie mogę zaglądać do żadnego z tych środków. Ale kiedyś dużo czytałem. Spora część „Domu, który zbudował Jack” opiera się na książce „Śmierć Wergiliusza” Hermanna Brocha. Na opisanie ostatnich dni rzymskiego pisarza przed śmiercią, autora „Eneidy”, Broch przeznacza 100 stron. To bardzo interesujące. Staram się być na bieżąco, ale widzicie w jakim jestem stanie. Kiedyś wszystko, co robiłem miało w sobie więcej logiki. Wiem, że fabuła powinna zawierać wyjaśnienia. Ale teraz po prostu biorę rzeczy, które lubię i robię z nich film. Inspirują mnie historie, w których autor decyduje kiedy coś się wydarzy i w którym momencie to przeczytasz. Tworząc scenariusz ważny jest montażysta. Aby zwrócił Wam uwagę, co jeszcze Świat ma do zaoferowania. Dlatego zdarza mi się być niepoprawnym politycznie. Kieruje mną ta logika w mojej głowie. Pociągają mnie te rzeczy. Nie pociągają mnie seryjne morderstwa, ale to był dobry kierunek dla filmu. I dobry odnośnik do bycia artystą.

In most of your movies, the characters you create are either evil, crazy, twisted or somehow else out of line. Do you think that humans are evil in general?
W twoich filmach bohaterowi są źli, szaleni, skrzywieni, nienormalni. Sądzisz, że ludzie mają w sobie dużo zła?

 • I think that there’s a serial killer and a Nazi in all of us but our job in life is to suppress this because otherwise we can’t have the society and we can’t have the order that we like. But I think as you could see in the thirties or whatever that the little Nazi can suddenly come out very very quickly. It was very interesting when Goebbels went to Berlin alone and there was only gay people there, Jews and I don’t know, there was one big party they had in Berlin before the war. And there was no Nazis there. But they were so tolerant that when the Nazis came they said: welcome. I believe everybody has a little Nazi sitting somewhere and it’s very very good if you can suppress it or you should.That’s your first task in life in a democracy.
 • W każdym z nas kryje się seryjny morderca i nazista. Naszym zadaniem jest to w sobie zdusić. Inaczej nie możemy żyć w społeczeństwie, na którym nam zależy. Ale, jak w latach 30., nasz wewnętrzny nazista może szybko dojść do głosu. Kiedy Goebbels pojechał do Berlina, było tam mnóstwo gejów i Żydów. W Berlinie przed wojną była jedna wielka impreza. I nie było nazistów. Ludzie byli tak tolerancyjni, że przywitali nazistów z otwartymi ramionami. Wierzę, że każdy ma w sobie małego nazistę. Dobrze, że potrafimy go w sobie zdusić. To zadanie numer 1 w demokracji. 

And do you think that you suppress the bad things in yourself or not?
A ty potrafisz zdusić w sobie zło, czy nie? 

 • I think I suppress them but in order to be reminded that you should suppress it I think it’s important to show it. Every time we see some inhumane behaviour or killing or all that, the Nazi become smaller. It is not playful to see The House That Jack Built, at some point I put a little humour but it’s not pleasant all the time and it shouln’t be.
 • Sądzę, że tak. Ale by potrafić zdusić w sobie zło, trzeba czasem je uwolnić. Gdy widzimy nieludzkie zachowanie, zabójstwo, nazista robi się mniejszy. Oglądanie „Domu, który zbudował Jack” to nie igraszka. Umieściłem w nim trochę humoru, ale nie seans nie należy do przyjemnych, i nie powinien.

Change of topic. I’d like to ask you about the sexuality, which is a very common topic in many of your movies. Lately, I talked with my friend, a psychiatrist and she came up with a controversial statement, the thesis that the sexual compatibility shoul be the key factor while matching two people to form a relationship. What do you think about the statement?
Zmiana tematu. Chciałbym zapytać cię o seksualność, stały motyw w twoich filmach. Moja znajoma jest psychiatrą i postawiła kontrowersyjną tezę, że dopasowanie seksualne jest kluczowym elementem w procesie dobierania się w związki. Co o tym sądzisz?

 • I must have the statement once more.
 • Czy możesz powtórzyc samą tezę?

The statement is that when two people want to start a relationship, their sexual compatibility should be the key factor in the selection. What do you think about this and what do you think about the role of sexuality in our lives.
Kiedy Dwoje ludzi chce dobrać się w parę, ich dopasowanie seksualne powinno być kluczowe w procesie selekcji. Co o tym sądzisz? Jaka role pełni seksualność w naszym życiu? 

 • Woow. I am sure she’s right. But it can take the whole life to find that one person and life is other things than sex, I am sure that sex is the driver of a lot of things, many more than we think. But sex isn’t everything so it’s of course important. Maybe it’s just me but it talks to the darkest types because you have to have some, I am just a believer, a very hard believer in biology. It’s the certain kind of aggressiveness in almost any animal’s intercourse. And I believe that this anger could be changed into something good, but I am still biologically orientated.
 • Woow. Twoja znajoma ma rację. Ale znalezienie takiej osoby może trwać całe życie. A życie to więcej niż seks. Seks jest motorem wielu rzeczy. Bardziej niż sądzimy. Ale seks to nie wszystko. Może to tylko moje zdanie, ale seks przemawia do najmroczniejszych ludzi. Wierzę w biologię. Jest pewien rodzaj agresji w stosunku płciowym prawie każdego ze zwierząt. I wierzę, że tę złość można przekuć w coś dobrego.

Do you think that our anger and aggression can be changed into sexuality. Something like this?
Czy nasza złość i agresja może zamienić się w seksualność?

 • Oh yes, yes. But I think in all these serial killers that we heard about or we read about there is some sex that is important. Can you hear me? I just got a new chair so I have to pick myself up. Yeah. It’s difficult but also that must be discussed and everything must be discussed with yourself and with others. Otherwise we don’t get out of certain traps that we have, I am talking about rape, which is a terrible thing and then I am talking about my sons that are 21 and now they have to go out into the world and find someone to love and, you know, if you have to sign a contract before you even touch. They have the principle you can ask for, a contract in Sweden, when both sign and then they can have sex, for me to find a partner for my sexuality was very difficult and I am still struggling with it.
 • Dla wszystkich seryjnych morderców, o których słyszeliśmy albo czytaliśmy, seks jest ważny. Słyszycie mnie? Mam nowy fotel i musze się podciągnąć. Wracając, to jest trudne. I trzeba o tym rozmawiać. Ze sobą i z innymi. Inaczej nie uwolnimy się od pewnych rzeczy. Jak gwałt, czyli coś potwornego. Moi synowie mają 21 lat, ruszają w świat, szukają miłości. A jeśli musisz podpisać kontrakt, gdy chcesz kogoś dotknąć. W Szwecji można podpisać kontrakt przed pójściem do łóżka. Mnie bardzo trudno było znaleźć osobę dopasowaną do mnie seksualnie. I do dziś się z tym borykam.

You told about anger and little Nazi inside us so your second feature-length movie, “Epidemic”, referred to “The Plague” written by Albert Camus. The characters suffered not only from the physical disease, but in metaphorical sense as well. In each of your movies from the Europa trilogy, you portrayed our continent as a land of decadence, decay and despair. Do you still think about Europe in the same way or something has changed.
Opowiadasz o złości i nazistach wewnątrz każdego z nas. Twój drugi film, „Epidemia” odnosi się do „Dżumy” Alberta Camus. Bohaterowie nie tylko cierpią fizycznie, ale też w sensie metaforycznym. W trylogii „Europa” pokazujesz kontynent jako pełen dekadencji, zepsucia i rozpaczy. Czy wciąż tak myślisz o Europie?

 • I believe that my generation has lived through the democracy and has lived though the golden years opf democracy which I see is now fading away with all the right movements in Europe and I think everything that idiot Trump does running around making the World insecure is also wrong so I see that democracy is in danger.
 • Moje pokolenie żyło w złotych czasach demokracji. Teraz obserwuję jej powolny upadek w związku z ruchami prawicowymi. Wszystko, co robi ten idiota Trump, prowadzi do złego. Demokracja jest zagrożona.
Przeczytaj również:  "Nie idź drogą, która jest praktyczna" - rozmowa z Michałem Kwiecińskim, prezesem Akson Studio

And do you think is there any chance to stop these proccesses you’re talking about? The falling apart of democracy?
Sądzisz, że można zatrzymać te procesy upadającej demokracji?

 • If we should support it, I think it’s very dificult to see an alternative to democracy. If half of the Americans are stupid enough to vote Trump then democracy is not worth much.
 • Powinniśmy przynajmniej próbować. Ciężko znależć alternatywę dla demokracji. Jeśli połowa Amerykanów jest na tyle głupia by głosować na Trumpa, to demokracja jest niewiele warta.

You mentioned America, USA, this is the country where a lot of your movies take part and from what I know you have never been to USA.
Wspominasz USA, gdzie toczy się akcja wielu twoich filmów. A z tego co wiem, nigdy tam nie byłeś.

 •  That’s right.
 • Zgadza się.

But what is it that you find so interesting about this country that so many of your movies are taking place there.
Co cię tak fascynuje w Stanach?

 • Yeah, first of all there is a little funny thing about financing of the films. The financing often takes place in Sweden and the only place, because I wanted in English, the only place that Sweden looks like is State of Washington. It’s not that I have anything against a State of Washington but by chance that’s more where everything, the place, it don’t look as much as America. Probably American and English are the film language so to say. And therefore it was always important for me to do things in English.
 • Zabawna ciekawostka o finansowaniu filmów. To często dzieje się w Szwecji. A jedyne miejsce, które przypomina Szwecję to stan Waszyngton. Nie mam nic przeciwko Waszyngtonowi, ale tam Ameryka nie przypomina Ameryki. Język angielski to dla mnie język filmowy. Zawsze chciałem kręcić filmy po angielskim.

We talked about Europe, Usa and I know that a lot of specialists work on these subjects for many years and in this kind of interview you only have a few minutes to express your opinion. How do you feel as an artist to be treated as an expert or authority?
Rozmawialiśmy o stanie Europy, USA. Wielu specjalistów pracuje nad tymi sprawami. Podczas wywiadu masz zaledwie kilka minut by wyrazić swoją opinię. Jak się czujesz, jako artysta, brany za eksperta czy inny autorytet?

 • Don’t do it. I am certain that I know less about modern politics than you do and I think that when I was young I was running to demonstrations against America, against the World Bank, against EU, anything an I think I’ve done my part of the street running. I think it’s pretty much up to you guys to do what you feel should be done.
 • Nie odbierajcie mnie tak. Jestem pewien, że wiem o wiele mniej na temat współczesnej polityki, niż wy. Kiedy byłem młody uczestniczyłem w demonstracjach przeciwko Ameryce, Bankowi Światowemu, Unii Europejskiej i innym. Zrobiłem swoje. Teraz jest wasz czas by zdecydowac co jest słuszne.

That’s quite encouraging.
To bardzo zachęcające.

 • You don’t have to do it alone, I am sure you can find political togetherness. How is the situation in Poland these days. Is that the same, more and more aggressive, right front.
 • Nie musicie robic tego sami! Jestem pewien, że odnajdziecie polityczną wspólnotę. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy u władzy wciąż jest ta sama agresywna prawica?

I think it’s more aggressive situation right now because yesterday was a knife attack on one of the mayors of the cities. We are more and more divided, so it’s more and more difficult as you said before.
Sytuacja się pogarsza. Wczoraj miał miejsce atak na jednego z Prezydentów miast. Jestesmy coraz bardziej podzieleni. Jest trudniej, jak sam wspomniałeś.


In yur movie, like this movie, you picture the hell in fact. However, on the other hand from your previous interviews I know that you don’t find yourself a very religious person.
W „Domu, który zbudował Jack” pokazujesz piekło. Ale z twoich poprzednich wywiadów wiem, że nie uważasz się za religijna osobę.

 • No.
 • Nie.

But I also think that religion is rather a process then something stable. If I asked you today, how would you describe your relation with God?
Moim zdaniem religia jest pewnego rodzaju procesem, niż czymś stałym. Jak opisałbyś swoją relację z Bogiem?

 • I don’t have any relation with God. I pray Hail Mary every time one of my children is gonna do something dangerous but it’s like Niels Bohr, a Danish scientist, he laso had a horseshoe hanging over his lab. And the reporter said, Mr Bohr, you can’t believe in that? No, but I don’t think it can harm, you know. I have tried to become a Catholic and I am a baptised Catholic as 35, but in my background, in my family is Atheist, very strong believers of Atheism.
 • Nie mam relacji z Bogiem. Odmawiam Zdrowaś Mario za każdym razem, gdy jedno z moich dzieci robi coś niebezpiecznego. Podobnie jak Niels Bohr, duński naukowiec. Nas swoim laboratorium powiesił podkowę na szczęście. Pewnego razu dziennikarz zapytał go: „Panie Bohr, chyba Pan w to nie wierzy”. Bohr odparł, że nie, ale nie sądzi też, by mogło to przynieść jakąś szkodę. Próbowałem zostac Katolikiem. Jestem ochrzczony od 35 roku życia. Ale to trudne ze względu na moje pochodzenie. Moja rodzina zawsze była mocno ateistyczna.

I think that you like to manipulate the audience.
Sądze, że lubisz manipulować widzami.

 • Yes, yes, That I think is true. It’s not just the act of manipulating. I think the good thing is if you can be manipulated by a film to something and then when you live the cinema you say “what the fuck have I just seen” and be very angry at yourself and the moral dilemma is of course in this one that I have given, the serial killer, the human voice also, and that we are not used to it. You know, normally when a human kill he would always say “ha ha ha!”, you know, everytime he shots somebody. That’s, I think, the closest that has been quite since. But normally we are seeing somebody that’s doing things all the others are not as animals or beasts or wthv and I believe it’s all in everybody but some can control it. Some don’t want to control it and of course we have to protect ourselves against the people who will not control the wildness inside them.
 • Tak. To prawda. I to nie tylko sam akt manipulacji. Dobrze, gdy po wyjściu powiesz: „Co do **** właśnie zobaczyłem?” I będziesz wściekły na siebie! W „Domu, który zbudował Jack” dałem mordercy ludzki głos. Nie przywykliśmy do tego. Od zabójcy słyszymy zwykle śmiech, gdy kogoś zabija. To najczęstszy przypadek. Ludzie często zachowuja się jak zwierzęta. Coś takiego tkwi w każdym z nas. Jedni potrafią to kontrolować, inni nie. Musimy się chronić przed ludźmi, którzy nie potrafią trzymać na wodzy tej dzikości.

OK, so… I’m sorry, I’m a little bit nervous.
Przepraszam, trochę się denerwuję.

 • Peace, peace. Don’t be nervous, don’t be nervous. 
 • Spokojnie. Nie denerwuj się.

So, when you’re talking about these moral dilemmas… Why did you shoot this movie, „The House That Jack Built”? Is it a moral critique of society? Is it a tricky play with viewers? Or maybe is it another reason? Or maybe you…
Mówisz o moralnych dylematach. Dlaczego zrobiłeś „Dom, który zbudował Jack”? To moralna krytyka społeczeństwa? Zabawa z widzami? Może coś innego.  

 • I can always say that I feel I’m doing important films. And then you can say „How can it be important to manipulate with the audience so they, at a certain point, think you shouldn’t have in the end?”. And that’s plain film… As you know, when you have somebody that you know and he’s in trouble, no matter what he’s done you will always be “aaah, he will make it”, you will be on his side. And I think it’s interesting to witness this and I think we can learn from it. The film… I am not really able to tell you why the film was made and how it has come to the form it has, but it contains, for instance, the siren of the Stuka – it’s something that I always saw as sadistic invention, but quite clever. I’m sure that there have been a lot of bombs with this sound over Poland. That is one example of something that I find remarkable. Not to say that I sympathize with the goal, but it’s quite a sadistic soar, that suddenly. Because The Third Reich was a place where you could actually get things done, you know. Things would change quickly. And the religion of the Nazis – they had their own kind of religion that was put together from old, also of course the swastika… I don’t know where I’m going now.
 • Zawsze mogę powiedzieć, że czuję, że to co robię, jest ważne. I wtedy ty powiesz: „Jak ważna może być manipulacja widzami, aby w któryms momencie stwierdzili, po co on to w ogóle robi?”. O tym jest film. Kiedy ktoś, kogo znasz, ma kłopoty, nieważne co będzie robił, zawsze pomyślisz “na pewno sobie poradzi”. Będziesz po jego stronie. To ciekawe zjawisko, które możemy obserwować i wyciągać wnioski. Nie wiem dlaczego ten film powstał i co doprowadziło do takiej, a nie innej formy. Jest w nim na przykład dźwięk syreny z bombowca Stuka. To sadystyczny wynalazek, ale sprytny. Jestem pewien, że nad Polską podczas wojny latało sporo bombowców wywołujących ten dźwięk. Uważam, ze jest to genialne. Nie podzielam słuszności jego powstania, ale to całkiem sadystyczny odgłos, miał wywoływać strach. Trzecia Rzesza potrafiła dopiąć swego. Postęp był szybki. Naziści mieli swoją własną, starą religię. No i sama swastyka… Nie wiem dokąd z tym zmierzam.
Przeczytaj również:  Rozmawiamy z Julią von Heinz - jej następny projekt rozgrywa się w Polsce!

OK, so I would like to ask you…
Chciałbym zapytać…

 • Yeah?
 • Tak?

You mentioned that everyone of us has this inner Nazi that we have to suppress and that, from what I understand, you find this aggression, this lust to kill as something primal in us. On the other hand, in „The House That Jack Built” your character played by Matt Dillon compares killing with art. Do you think that killing and other crimes can be linked with art?
Wspominałeś, że w każdym drzemie mały nazista, którego powinniśmy zdusić. Uważasz, że ta agresja, żądza mordu, to cos pierwotnego. Z drugiej strony, w „Domu, który zbudował Jack” bohater grany przez Matta Dillona porównuje zabijanie ze sztuką. Uważasz, że zabójstwo i inne zrodnie mogą mieć związek ze sztuką?

 • Oh yes, that’s just about saying it. But that’s a very old idea, somebody claims that Hiroshima is the biggest work of art in the world. You can always discuss what art is. I’m not advocating killing of any sort, or violence. I reject physical violence, and psychic also.
 • Zdecydowanie. Ale to nie nowość. Niektórzy twierdzą, że zrzucenie bomby na Hiroshimę to największe dzieło sztuki. Sztuka jest dyskusyjna. Nie popieram zabijania, ani żadnego rodzaju agresji. Gardzę fizyczną i psychiczna przemocą.

I also wanted to ask you one thing. Several times you mentioned your own children. In your movies you also speak a lot about childhood especially in the previous film and in „Nymphomaniac”. I remember this one particular scene that was both in „Antichrist” and „Nymphomaniac”, when we see an unattended child during a blizzard, coming to the window to look out. In „Nymphomaniac” the child is stopped from jumping out. In „Antichrist” this child falls down. So this scene – is it a personal experience?
Chciałem zapytać o jedną rzecz. Wiele razy wspomniałeś o swoich dzieciach. W twoich filmach często pojawia się motyw dzieciństwa, jak na przykład w „Nimfomance”. W jednej ze scen, która pojawiła się też w „Antychryście”, widzimy dziecko bez nadzoru w czasie burzy, które wygląda przez okno. W „Nimfomance” dziecko zostaje powstrzymane przed skokiem, w „Antychryście” dziecko spada w dół. Czy to osobiste doświadczenie?

 • I must surprise you that I didn’t fall from the tree or out of a building. I’ve never done that. Everything comes at cost for some certain personal stories, or stories that I picked up here and there. I feel old enough to be allowed to make films that don’t make sense altogether, that feel right and that is the only word I can use – it feels right. What was the question again?
 • Zaskoczę was, ale nigdy nie spadłem z drzewa, ani nie wypadłem z budynku. Opowiadanie swoich osobistych historii ma swoja cenę. Czy też historii, które usłyszałem tu i tam. Czuje się wystarczająco stary, by móc robic filmy, które nie mają większego sensu, które są właściwe. To jedyne słowo, jakiego mogę uzyć – czuję, że to jest właściwe. Jakie było pytanie?

So the question was about the link between the scenes. But I also wanted to ask you: do you think childhood is important stage in our lives and how would you describe that importance?
Czy te dwie sceny maja cos ze soba współnego. Ale chciałem też zapytać czy uważasz, że dzieciństwo jest ważnym etapem w naszym życiu. Jak określiłbyś jego wagę?

 • I know that Freud is dead, as they say. But he was, of course, the believer that everything was formed in childhood. I know that is not what psychiatrists and doctors would say today, but I’m a neurotic and I suffer a lot from anxiety, also did during my childhood. For some reason I was alone with it because I didn’t tell anybody. And I’ve been very cautious to let my children see me in situations of my anxiety because I don’t want to give it on, but I’m afraid it’s in the genes somehow, so my children are also… One of them has been cutting [him/herself]. Older one is with saints now. I would say it was very important to me that they shouldn’t live the life that I lived.
 • Freud nie żyje, jak to mówią. Ale on wierzył, że wszystko ma swój początek w dzieciństwie. Dziś lekarze i psycholodzy się z tym nie zgadzają. Sam jestem neurotykiem. Od dzieciństwa bardzo cierpie z powodu lęków. Byłem w tym osamotniony, nikomu o tym nie mówiąc. Starałem się być ostrożny w obecności własnych dzieci, nie pokazywać im takiego mnie. Ale boję się, że mają to w genach. Jedno z nich się cięło. Starsze przebywa pod opieką. To zawsze było dla mnie bardzo ważne, aby nie miały takiego życia jak ja.

And do you feel alone now?
Teraz czujesz się samotny?

 • How do I feel now?
 • Jak czuję się teraz?

Do you feel alone now, in the present day? Like in the childhood?
Czy czujesz się samotny dziś, jak w dzieciństwie.

 • Sometimes, yes. But actually, if you’re looking at film like „Melancholia”… There was a song that I listened to again and again and it was called “Allein, Allein” and it was some Germans who had taken part of a Danish song and put it in. And it’s called “Allein, Allein”, I don’t know the band name is. I was studying planets and possibilities of exoplanets and stuff, and then I heard this “Allein, Allein” and suddenly it struck me that we could be alone in this universe, or any universe. And that gave me kind of a shivering feeling, because even though you can die, you’re still part of something called “humans on Earth” and you just keep going on in circulation. But it’s kind of scary if we’re all alone, I think.
 • Czasami tak. Ale jak w „Melancholii”… Umieściłem tam piosenkę, której słuchałem na okrągło – „Allein, Allein”. Jacyś Niemcy przerobili duńską piosenkę i nazwali ją „Allein, Allein”. Nie znam zespołu. Studiowałem planety i planety pozasłoneczne i wtedy usłyszałem „Allein, Allein”. Nagle zdałem sobie sprawę, że możemy być sami w tym Wszechświecie, czy jakimkolwiek Wszechświecie. Ta wiedza przyprawiła mnie od dreszcze. Nawet jeśli umrzesz, wciąż będziesz częścią „Ludzi na Ziemi”, koło dalej się toczy. Ale to dośc przerażające, jeśli naprawdę jesteśmy sami.

I see.
Rozumiem.

 • If you go out under the stars I’m sure you can feel a little alone.
 • Jeśli staniesz pod gwiazdami, możesz poczuć się troche samotnie.

You cast repetitively some actors in your movies. Why do you choose those actors, are they somehow special to you? Do you consider them as friends of yourself?
Często w swoich filmach obsadzasz tych samych aktorów. Dlaczego? Są dla ciebie w jakiś sposób wyjątkowi? Uważasz ich za swoich przyjaciół?

 • Some of them yes, and some of them I know what they can do. Many directors seem to have a little crewthat they use. I’m not going that far and I’m also using new people. But I have contact to the old ones and I’d like to use them again.
 • Niektórych tak, przy innych wiem, co potrafią. Wielu reżsyerów ma własną, małą i stała ekipe filmową. Ja zatrudniam nowych ludzi. Ale jestem tez w kontakcie ze starymi i chętnie do nich wracam.

Ok, so… you talked about audience that leaves the cinema and you usually say that you are used to being described by some part of the audience. So how do you feel when you see the audience leaving during the screening?
Publiczność często opuszcza salę w trakcie seansów Twoich filmów. Jak się z tym czujesz?

 • I must have been doing something right. I’m sure that the people who stayed had an experience that the people who left didn’t. But maybe the people who left had the biggest experience because they changed their point when they said: „This is where my line goes”. And it’s a big thing to decide to get up and walk. That’s active anyway. I know that my films are not for everybody.
 • To oznacza, że musiałem zrobić coś dobrze. Ci, którzy zostali, przeżyli coś wyjątkowego. A może to właśnie wychodzący więcej przeżyli, bo dotarli do punktu, w którym uznali: „Dość, to moja granica”. Trzeba mieć odwagę by wstać i wyjść. Przynajmniej to jakaś forma reakcji. I wiem, że moje filmy nie są dla każdego.

Ok, so I have a question. About women.
Mam pytanie na temat kobiet.

 • Oh yes?
 • Tak?

You write very strong women characters. Usually they are much stronger than men among them. What do you find so interesting about women? Do you consider yourself as feminist?
Kreujesz bardzo silne, kobiece postaci. Często silniejsze niż mężczyźni wokół nich. Co ciebie tak fascynuje w kobietach? Uważasz się za feministę?

 • Yes. I do. But there are of course different forms of feminism. My mother was the chairman of the Danish feminist group. So I do believe in equality or maybe, let’s see, now, a kind of the way that is going  towards women. But I still see big problem in things like MeToo, because it’s good for the people who write it of coursebut it’s very bad for the people who have a sentence with no trial. That is the problem. And I think that’s a big problem on the internet, how to use it. No restriction writer as ever, you know, come up with the internet, nobody saw that coming. First you believe, „ah, great, now we have total democracy because everybody can say something that everybody can hear”. But that’s not how it happens, it happens if, you know, anybody who hears sentencethat they can use for themselves or for their purpose and that purpose might be good, bad or whatever. They will support this one sentence and maybe the one sentence is a sentence that was not meant that way, you know. There are so many difficulties in the Internet. As I see it.
 • Tak. Ale są różne formy feminizmu. Moja matka była przewodniczącą duńskiej organizacji feministycznej. Wierzę w równouprawnienie i w to, co teraz się dzieje wokół kobiet. Ale mam problem z MeToo. Ruch jest dobry dla tych, którzy go tworzą, ale niekoniecznie dla ludzi, którzy dostają wyrok bez procesu. To jest problemem. Tak jak Internet i jak go używać. Żaden legislator nie przewidział powstania internetu. Można mówić: „Świetnie, że mamy demokrację. Każdy może mówić co chce i decydować, czego słucha”. Ale to nie działa w ten sposób. Jeśli każdy, komu zostanie zasądzony wyrok, będzie mógł zrobić z tym, co zechce. Będą popierać jeden wyrok, inny potepią. Internet powoduje sporo trudności.

Thank you for this interview, it was a pleasure for us!
Dziękujemy za ten wywiad, to była dla nas przyjemność!

 • Oh, yes! Thank you and see you soon hopefully!
 • Tak. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia!

 

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.